Slovenija > Radijski terminal

Radijski terminal Slovenija

Radijski terminal
From Slovenija

Radio Terminal is a musically thematic radio station for greater radio entertainment throughout the day and seven days a week. Their programs and presentat 4 Radijski terminal Radio postaje.

Poslušaj zdaj 1 Poslušaj zdaj 2 Poslušaj zdaj 3 Poslušaj zdaj 4
Share!

Radijski terminal FAQ

What channel is Radijski terminal on the radio?

Radijski terminal is on 999.04 FM.

What frequency is Radijski terminal?

The Radijski terminal frequency is 999.04 FM.

What is on Radijski terminal now?

Click listen now to find out what is playing on Radijski terminal now.

What Music genre does Radijski terminal play?

Rock and news.